موسسه آموزشی پژوهشی نهادی است مستقل که در زمینه ی انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با اهدافی خاص تاسیس می گردد.ثبت واحد آموزشی پژوهشی با توجه به موضوع فعالیت،مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح می باشد.در ذیل به طور مستند و مستدل به این موضوعات و همچنین مرجع صدور مجوز این دسته از فعالیت ها می پردازیم.

 

(موضوعات فعالیت علمی،آموزشی وپژوهشی)
الف)موضوع فعالیت:1)انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی
2)ایجاد یا توسعه ی هرگونه واحد آموزش عالی یا موًسسه ی تحقیقاتی تاًسیس آموزشگاه های عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد،دکتری
3)تاًسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده،پژوهشگاه
4)تاًسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و و ورزش های دانشگاهی
5)ارائه ی خدمات در زمینه ی فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی . فناوری و امور دانشجویی
6)مشاوره و ارائه ی کلیه ی خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
7)موًسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:دانش بنیان، پژوهشکده،پژوهشگاه،دانشگاه،تحقیقات علمی پژوهشی،موًسسه ی تحقیقاتی،آموزشگاه های عالی آزاد،اعزام دانشجو،دانشگاهی
مرجع صدور مجوز: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
مستندات:1)بندهای «7»و «8» و «11» و «15»جز«ب» ماده ی (2) .مواد(5) ،(6)و (7)قانون اهداف و وظایف و تشکیلات ووزارت علوم مصوب 1383
2)ماده ی (2)و (8)آئین نامه ی تاًسیس موًسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382
3)ماده ی (8) مصوبه ی جلسه ی 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1380
4)بند«الف» ماده ی (48) و (51) قانون برنامه ی چهارم توسعه و شیوه نامه ی ایجاد شرکت های دانشگاهی
5)ماده ی (17) قانون پنجم توسعه
نکته: 1)علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ی ارائه ی مجوز با سردرگمی مواجه است.بطوریکه در برخی از نامه ها و مکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است و در برخی دیگر درخواست عدم استعلام از آن مرجع ذکر شده است.2)با توجه به نامه ی شماره 182684/22/2مورخ 18/9/1391 معاونت آموزش وزارت علوم،مجوز موًسسات آموزش عالی آزاد در برخی موارد به دانشگاه جامع علمی_کاربردی تفویض گردیده است.3)موًسسات و شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز به صورت دیگر نیز صورت پذیرد.
ب)موضوع فعالیت:تاًسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت،حرفه در رشته های معین بر اساس استانداردها و مهارت های آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آزاد فنی و حرفه ای
مستندات:1)مواد(8)و (5)مصوبه ی جلسه ی 483 مورخ 23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2)تبصره ی یک ماده ی (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام
3)ماده ی (2)و (3) آئین نامه ی نحوه ی تشکیل و اداره ی آموزشگاه های فنی و حرفه ای و موًسسات کارآموزی آزاد
ج)موضوع فعالیت:ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه ی توسعه و پژوهش درحوزه های علوم اسلامی و دینی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالت ها و اهداف،سیاست ها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آموزشی علوم اسلامی،حوزه های علمیه
مرجع صدور مجوز:شورای گسترش حوزه های علمیه
مستندات:1)مواد14و 16و 39 اساسنامه ی شورایعالی حوزه های علمیه مصوب 1374 به تاًیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است.
2)ماده ی (3)اساسنامه ی شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب 1382